Bảng phí ký quỹ

STT
Tên hàng hóa
Sàn giao dịch
USD
VNĐ
Phí GD (VNĐ)
Chi tiết đặc tả sản phẩm
1
Ngô
CBOT
935
21,785,500
350
– Độ lớn HĐ: 5,000 giạ/lot ~127 tấn – Đơn vị giao dịch: cent/giạ – Bước giá: 0.25 cent/giạ – 1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 50$ – Tháng giao dịch: 3,5,7,9,12 – Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45 + phiên 2: 20h30 – 01h20
2
Ngô mini
CBOT
187
4,357,100
300
– Độ lớn HĐ: 1,000 giạ/lot ~25,4 tấn – Đơn vị giao dịch: cent/giạ – Bước giá: 0.125 cent/giạ – 1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 10$ – Tháng giao dịch: 3,5,7,9,12 – Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45 + phiên 2: 20h30 – 01h45
3
Đậu tương
CBOT
1,650
38,445,000
350
– Độ lớn HĐ: 5,000 giạ/lot ~136 tấn – Đơn vị giao dịch: cent/giạ – Bước giá: 0.25 cent/giạ – 1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 50$ – Tháng giao dịch: 1,3,5,7,8,9,11 – Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45 + phiên 2: 20h30 – 01h20
4
Đậu tương mini
CBOT
330
7,689,000
300
– Độ lớn HĐ: 1,000 giạ/lot ~27,2 tấn – Đơn vị giao dịch: cent/giạ – Bước giá: 0.125 cent/giạ – 1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 10$ – Tháng giao dịch: 1,3,5,7,8,9,11 – Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45 + phiên 2: 20h30 – 01h45
5
Dầu đậu tương
CBOT
770
17,941,000
350
– Độ lớn HĐ: 60,000 pound/lot~27,2 tấn – Đơn vị giao dịch: cent/pound – Bước giá: 0.01 cent/pound – 1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 600 $ – Tháng giao dịch: 1,3,5,7,8,9,10,12 – Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45 + phiên 2: 20h30 – 01h20
6
Khô đậu tương
CBOT
1,100
25,630,000
350
– Độ lớn HĐ: 100 tấn(91 tấn)/lot – Đơn vị giao dịch: USD/tấn thiếu – Bước giá: 0.1 USD/tấn – 1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 100$ – Tháng giao dịch: 1,3,5,7,8,9,10,12 – Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45 + phiên 2: 20h30 – 01h20
7
Lúa mỳ
CBOT
1,375
32,037,500
350
– Độ lớn HĐ: 5,000 giạ/lot~136 tấn – Đơn vị giao dịch: cent/giạ – Bước giá: 0.25 cent/giạ – 1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 50$ – Tháng giao dịch: 3,5,7,9,12 – Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45 + phiên 2: 20h30 – 01h20
8
Lúa mỳ mini
CBOT
275
6,407,500
300
– Độ lớn HĐ: 1,000 giạ/lot~27,2 tấn – Đơn vị giao dịch: cent/giạ – Bước giá: 0.125 USD/tấn – 1 bước nhảy về giá KH sẽ lời/lỗ 10$ – Tháng giao dịch: 3,5,7,9,12 – Giờ giao dịch: + phiên 1: 07h00 – 19h45 + phiên 2: 20h30 – 01h45

Lưu ý

Mức kỹ quỹ ban đầu của nhà đầu tư bằng 120% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên

Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố từng thời điểm